Integracja BIM i GIS

Odkryj, dlaczego integracja GIS i BIM staje się fundamentem
nowoczesnego cyfrowego budownictwa. Jak rozwiązania Autodesk i ESRI wspierają cykl życia procesu budowlanego.

Rozmawia: Aleksander Szerner i Agnieszka Nosal

XXI wiek to era informacji. Rozwój systemów informatycznych sprawił, że pozyskiwanie najprzeróżniejszych danych jest stosunkowo proste i tanie. Sztuką jest wykorzystanie danych do optymalizacji procesów, strategii, decyzji. Wielowarstwowe systemy danych
tworzą ekosystemy, które łatwiej jest zrozumieć i określić trendy, korzystając z systemów analizy i wizualizacji danych. Do tego między innymi służy GIS czyli system informacji geograficznej i BIM – system zarządzania informacją o projekcie budowlanym.

W tym artykule przyjrzymy się podobieństwom i różnicom między tymi technologiami, korzyściom płynącym z ich integracji oraz praktycznym zastosowaniom.

GIS i BIM – podobieństwa i różnic

GIS i BIM to dwa uzupełniające się narzędzia, które pomagają projektantom i inżynierom zarządzać danymi przestrzennymi. Gdy GIS koncentruje się na analizie i wizualizacji danych przedstawionych w szerszym kontekście geograficznym, BIM skupia się na szczegółowej reprezentacji budowli oraz jej elementów. GIS zasadniczo operuje w 2D, 3D i 4D (czas), BIM także w 5D (budżet), 6D (efektywność środowiskowa), 7D (FM – utrzymanie inwestycji). Dane i analizy GIS mogą być przydatne w każdym z wymiarów BIM.

Aleksander Szerner, Prezes Stowarzyszenia BIM, w rozmowie opublikowanej na kanale Youtube Geowizja mówi:

„Dla mnie BIM jest technologią punktu, czyli dzieje się tu
i teraz, w danym, zawężonym środowisku, w danym punkcie inwestycji. GIS jest za to obszarem globalnym, będąc odniesieniem do miejsca, gdzie dzieje się BIM”

Integracja GIS i BIM: korzyści i możliwości

Gdy powstaje projekt budowli kubaturowej lub inwestycji infrastrukturalnej wiadomo, że nie jest on zawieszony w próżni. Jest zlokalizowany w określonej przestrzeni fizycznej, społecznej, demograficznej, środowiskowej. Współczesne oprogramowanie BIM
pozwala na zintegrowanie danych przestrzennych w projekcie, co zdecydowanie podnosi jego jakość.

Agnieszka Nosal, Dyrektor Zarządzająca Esri Polska, tak przedstawia korzyści wynikające z integracji:

„Integracja danych BIM i GIS daje odpowiedź na szereg dzisiejszych wyzwań. Przed rozpoczęciem inwestycji na placu budowy, umożliwia szeroką analizę wszelkich relacji i zależności, występujących w związku z jej realizacją, a także dostrzeżenie skutków jej powstania. To pozwala uniknąć kosztownych błędów jeszcze przed realizacją projektu. Współpracując, narzędzia BIM i GIS optymalizują tworzony projekt, zarówno pod kątem jego oddziaływania na środowisko, jak i np. jego efektywności energetycznej, a także – czy może przede wszystkim – w obszarze kosztów jego realizacji. Do tego projekt oparty na BIM i osadzony w GIS jest podstawą do stworzenia cyfrowego bliźniaka danego obiektu. Technologia ta stanowi dziś szansę na zrównoważony rozwój infrastruktury i stworzenie przyjaznego środowiska funkcjonowania dla człowieka.”

Dokumentacja GIS, dotycząca terenów planowanej inwestycji pozwala dojrzeć zależności pomiędzy wieloma zmiennymi i wpływa na jakość projektu. Dane GIS pozwalają niejako spojrzeć w przyszłość i dostosować założenia projektu do ewolucji i zmian, dbając jednocześnie o dobrostan mieszkańców, atrakcyjność dla biznesu oraz ochronę środowiska. Z kolei metodyka BIM dostarcza struktury niezbędne do przeprowadzania analiz i podejmowania świadomych decyzji, wykorzystując informacje przestrzenne GIS na każdym etapie cyklu życia budowli.


Oto kilka najważniejszych korzyści:

 • Lepsze zrozumienie idei projektu: integracja GIS i BIM pozwala na lepszą komunikację i współpracę pomiędzy różnymi zespołami, takimi jak architekci, inżynierowie, geodeci czy projektanci krajobrazu. W efekcie, wszyscy zaangażowani w projekt mają dostęp do aktualnych informacji i mogą wspólnie podejmować optymalne decyzje.
 • Lepsze planowanie przestrzenne: dzięki połączeniu danych GIS z BIM, specjaliści mają możliwość dokładniejszego analizowania wpływu inwestycji na otoczenie. W rezultacie, projekty mogą szybciej uzyskać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, a wykonanie jej zaleceń i kompensacja zmian w środowisku jest
  przejrzysta i łatwa do monitorowania.
 • Redukcja kosztów: integracja danych GIS i BIM pozwala na ujednolicenie procesów projektowania, co przekłada się na mniejsze ryzyko błędów i kolizji. W efekcie unikamy nieprzewidzianych kosztów i opóźnień w realizacji projektu.
 • Szybsze reagowanie na zmiany: dzięki integracji zespoły mogą szybko dostosować się do ewentualnych modyfikacji w wymaganiach czy warunkach, co pozwala na elastyczność i efektywność procesu budowlanego.
 • Oszczędność czasu: integracja cyfrowych danych GIS i modelu BIM skraca czas potrzebny na gromadzenie, analizowanie i przekazywanie informacji. Dane BIM są zorganizowane w systemie CDE i są łatwo dostępne dla uprawnionych interesariuszy.
 • Zwiększenie wartości dla inwestora: projekty realizowane z wykorzystaniem GIS i BIM są bardziej precyzyjne, co przekłada się na końcowy sukces projektu.
 • Wspomaganie zarządzania i utrzymania budowli: dane zgromadzone podczas projektowania oraz realizacji mogą być wykorzystane do planowania konserwacji, modernizacji czy ewentualnej rozbudowy budynku. Pamiętajmy, że otoczenie
  budowli zmienia się z czasem, dlatego analiza danych GIS w funkcji czasu zwiększa szanse na podejmowanie optymalnych decyzji przez osoby zarządzające eksploatacją obiektu.
 • Planowanie przestrzenne uwzględniające zmiany klimatu: to teraz jedno z największych wyzwań, jakie stoi przed projektantami budowli infrastrukturalnych. Analiza historycznych danych GIS dotyczących temperatury, hydrologii, demografii i innych umożliwia określenie trendów i dostosowanie projektu do spodziewanych zmian w przyszłości.

Przykłady zastosowań integracji BIM i GIS w praktyce

Integrację technologii GIS i modelowania BIM można zaobserwować w licznych projektach na całym świecie, między innymi:

 • Budowa linii kolejowych, gdzie GIS i BIM wspomagają analizę terenu oraz planowanie tras. Doskonałym przykładem są obecnie realizowane projekty kolejowe CPK
 • Renowacja historycznych budynków, gdzie dane GIS ułatwiają identyfikację koniecznych działań konserwatorskich.
 • Projektowanie kompleksów mieszkalnych z uwzględnieniem aspektów środowiskowych, takich jak dostęp do słońca czy błękitno zielonej infrastruktury.
 • Analizę zagęszczenia zabudowy oraz wpływ nowych inwestycji na sąsiedztwo.
 • Optymalizację rozmieszczenia obiektów użyteczności publicznej, takich jak szkoły czy przystanki komunikacji miejskiej.
 • Planowanie dróg i ścieżek rowerowych, uwzględniające przepływy ruchu i bezpieczeństwo.

Aby tego typu analizy były możliwe, potrzebne jest odpowiednie oprogramowanie. ESRI Polska jest dystrybutorem potężnego narzędzia.

ArcGIS jako narzędzie wspomagające integrację BIM i GIS

ArcGIS to zaawansowana platforma GIS, która umożliwia integrację z systemami BIM. Wykorzystując ArcGIS, specjaliści mogą:

 • Importować treści BIM w GIS, co ułatwia analizę danych przestrzennych.
 • Uzyskiwać informacje na temat kosztów i czasu realizacji projektów.
 • Tworzyć interaktywne mapy i wizualizacje, ułatwiające komunikację z klientami oraz zespołami.

ArcGIS pozwala tworzyć interaktywne mapy, które ułatwiają zrozumienie złożonych danych przestrzennych. Użytkownicy mogą w łatwy sposób importować, analizować i wyświetlać dane geograficzne w różnych formatach. Wizualizacje te ułatwiają
podejmowanie decyzji oraz planowanie na podstawie analizy obszarów, obiektów i zdarzeń.

Oprogramowanie oferuje szeroki wachlarz narzędzi do analizy danych przestrzennych, takich jak analiza buforowa, interpolacja, analiza hotspotów czy analiza sieci. Te zaawansowane funkcje pozwalają na przeprowadzenie dogłębnych analiz danych
geoprzestrzennych, identyfikację trendów i zależności oraz prognozowanie przyszłych zdarzeń.

ArcGIS można zintegrować z systemami wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi, takimi jak systemy zarządzania bazami danych, systemy informacji zarządczej czy systemy analizy biznesowej. Producent zapewnia dedykowane wtyczki do platform rodziny Microsoft, Autodesk, Adobe, SAP i innych.

ArcGIS jest dostępny na różnych platformach, takich jak komputery stacjonarne, urządzenia mobilne czy przeglądarki internetowe. Oprogramowanie dysponuje gotowymi scenariuszami, które ułatwiają wykorzystanie danych do budowy aplikacji online.

ArcGIS jest dostępny w kilku wersjach, a konsultanci ESRI Polska pomogą wybrać tą odpowiadającą na potrzeby użytkownika.

Przyszłość integracji GIS i BIM

Integracja informacji GIS i BIM to proces dynamiczny i podlegający nieustannej ewolucji. Niekiedy napotyka na różne wyzwania, takie jak:

 • Brak standardów wymiany danych między różnymi platformami i narzędziami.
 • Potrzeba dalszej edukacji i szkoleń dla specjalistów związanych z obiema technologiami.
 • Zagadnienia związane z prywatnością danych i bezpieczeństwem informacji.

Mimo tych wyzwań, przyszłość integracji GIS i BIM wygląda obiecująco. Dalszy rozwój tych technologii pozwoli na jeszcze lepsze planowanie i zarządzanie przestrzenią, a także na tworzenie bardziej zrównoważonych i efektywnych projektów.

Integracja GIS i BIM otwiera nowe możliwości w dziedzinie planowania przestrzennego i budownictwa, przynosząc wiele korzyści dla specjalistów, klientów i społeczności. Współpraca tych technologii pozwala na lepsze wykorzystanie danych przestrzennych,
optymalizację procesów projektowych oraz tworzenie przyjaznych dla środowiska projektów infrastrukturalnych. Choć stoją przed nami jeszcze wyzwania, przyszłość integracji GIS i BIM jest nieunikniona.