Deklaracja członkowska Członka Zwyczajnego
o przystąpieniu do "Stowarzyszenia BIM"

Formularz zgłoszeniowy

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że:

1) Jestem obywatelem mającymi pełną zdolność do czynności prawnych, który nie został pozbawiony praw publicznych;
2) Jest mi znana treść Statutu Stowarzyszenia pod nazwą "Stowarzyszenie BIM” i w pełni ją akceptuję, w szczególności akceptuję wymienione w Statucie cele Stowarzyszenia BIM,
3) Zobowiązuję się do wypełniania wszystkich obowiązków - w tym w szczególności finansowych polegających na terminowym uiszczaniu składki członkowskiej - wynikających ze Statutu Stowarzyszenia BIM, przepisów prawa, deklaracji członkowskiej oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
4) W pełni dobrowolnie i świadomie wnioskuję o przyjęcie mnie jako członka zwyczajnego Stowarzyszenia,
5) Wyrażam zgodę na doręczanie korespondencji na podany poniższy adres poczty elektronicznej:
6) Adresem do doręczania wszelkiej korespondencji przez Stowarzyszenie (w szczególności uchwał lub zawiadomień, o których mowa w Statucie Stowarzyszenia) jest poniższy adres mojej poczty elektronicznej:
7) Wyrażam zgodę na doręczanie korespondencji, o której mowa w punkcie powyższym w formie elektronicznej a także wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (w tym wizerunku) podanych w deklaracji zgodnie z poniższą klauzulą informacyjną RODO Stowarzyszenia BIM.

Klauzula informacyjna RODO Stowarzyszenia BIM

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie BIM (zwane dalej Stowarzyszeniem), z siedzibą w Warszawie (KRS 0000517738); kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych - e-mail: stowarzyszeniebim@plbim.org
2. Dane osobowe są przetwarzane przez Stowarzyszenie w celu realizacji zadań statutowych tzn. prowadzenia działalności w zakresie promowania metodyki BIM, edukacji i innych, których szczegółowy wykaz jest zawarty w § 6 Statutu Stowarzyszenia BIM.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
1) zgoda osoby od której dane osobowe są uzyskiwane – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
2) przetwarzanie niezbędne jest do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zakresie zobowiązań fiskalnych lub – na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO;
3) uzasadniony interes Stowarzyszenia polegający na realizacji działalności statutowej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz w przypadku organizacji wydarzeń wymagających zawarcia umowy ubezpieczenia – ubezpieczyciele, w przypadku i w zakresie w jakim będzie to niezbędne.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do zrealizowania celów Statutowych. Jeżeli dane osobowe będą konieczne do dokumentowania zdarzeń gospodarczych dla celów rachunkowych, dane te w tym zakresie będą przechowywane przez Stowarzyszenie tak długo jak długo będzie istniał prawny obowiązek Stowarzyszenia do posiadania dokumentu tych zdarzeń. W przypadku skreślenia z listy członków na jakiejkolwiek podstawie, Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane maksymalnie przez okres 5 lat od dnia podjęcia uchwały o skreśleniu z listy członków.
6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia o ich ochronie.
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować brakiem możliwości członkostwa w Stowarzyszeniu lub brakiem możliwości uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie.
9) Pani / Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani profilowane.


Utwórz hasło za pomocą którego będziesz się logować do swojego panelu w Stowarzyszeniu BIM


Określ swoje kompetencje w skali * do *****, oraz ilość lat praktyki w danej dziedzinie.
* - znajomość podstaw / początki nauki;
** - umiejętność wykorzystania podstawowych funkcjonalności;
*** - praktyka w zawodzie, podstawowe wykorzystanie;
**** - praktyka w zawodzie, poziom umożliwiający realizację szkoleń wewnętrznych;
***** - praktyka w zawodzie, poziom umożliwiający realizację szkoleń zewnętrznych ( poziom ekspert );BRANŻA

1. Tworzenie modeli obiektów

2. Wizualizacje i animacje

3. Automatyzacja procesu projektowania i wizualizacji

4. Koordynacja modeli branżowych

5. Przeglądania modeli openBIM (IFC i BCF)

6. Zarządzanie projektem cyfrowym

7. Przygotowanie produkcji (kosztowysowanie, harmonogramowanie robót)

8. Analizy i modelowanie danych

9. Nadzory robót budowlanych

10. Zarządzanie obiektami budowlanymi

11. Standardy BIM

12. Standardy zarządzania

13. Języki programowania